Aydınlatma Metni

PORT TEKNOLOJİ BÜRO MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ., Müşteri/Ziyaretçi Aydınlatma Metni

PORT TEKNOLOJİ BÜRO MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.TARAFINDAN MÜŞTERİ VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin korunması’ PORT TEKNOLOJİ BÜRO MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.nin ( “Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız doğrultusunda Kanun’a uygun şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirerek gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ……………………………………………………… linkinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni yayımlandığı tarihte geçerli olmaya başlayacak olup, gerekli olması halinde Şirketimiz değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Buna göre güncel Gizlilik Politikası yayımlanması ile birlikte geçerlilik kazanacaktır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında;

Şirketimiz tarafından sunulan danışma, çocuklu aileler için sunulan bebek puseti, elektronik cihazlarınız için powerbank, tekerlekli sandalye,  yabancı uyruklu veya yurt dışında ikamet eden müşterimiz için vergi iadesi hizmetlerimizden faydalanmanızın sağlanması.

Ücretsiz wifi hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması,

Acil durumlarda sağlık hizmetlerimizden faydalanmanızın sağlanması,

İnternet sitesi veya Şirketimiz tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ile ilgili platformların geliştirilmesi;

Müşterimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi;

Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,

Etkinlik veya organizasyonların düzenlenmesi,

Müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşamaları ve müşterilerimizin en iyi şekilde ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmesi için analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında,

Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde aşağıda kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma gibi konularda hizmet alınan tedarikçilerimiz;

Gerekmesi halinde hukuki destek aldığımız iş ortaklarımıza,

Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar.

3) Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Paylaşımı

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,

Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sizlere sunulan hizmetlerimizden faydalanmanız kapsamında elektronik ortamda internet sitelerimiz,  e-posta; fiziksel ortamda “şirket”içerisinde yukarıda belirtilen araç, eşya veya cihazların sizlere teslimi sırasında başvuru noktalarında doldurulan matbu formlar aracılığı ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel veri işlemenin gerekmesi, hukuki yükümlülükler doğrultusunda kişisel veri işlemenin gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde kişisel veri işlemenin zorunlu olması veri işleme şartları doğrultusunda toplanmaktadır.

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından http://www………………………………………….pdf adresinde yer alan  PORT TEKNOLOJİ BÜRO MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.